Tikkaat ovat kulkutie katolle ja niiden mitoitusstandardit on määritelty rakennusmääräyksissä. Turvalliset kulkureitit ovat tarpeen kun siirrytään katolle. Seinätikas on optimaalisinta sijoittaa talon päätyyn, näin katoilla olevat lumimassat eivät pääse painamaan tikkaita.

Turvallisuus testattu

Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä 25 x 45 mm:n ovaaliputkesta ilman hitsauksia. Askelmat ovat pyöreää putkea (halkaisija 25 mm) ja paikallaan pysymisen varmistamiseksi askelmat on kiinnitetty sivujohteiden läpi. Tikkaat on testattu 260 kilon staattisella kuormalla käyttöolosuhteissa. Testissä on kohdistettu suuri huomio pystytikkaiden seinäjalkojen kiinnitykseen tikkaan johteisiin ja seinän runkorakenteisiin. Juuri näiltä osin Orima-tikkaat erottuvat edukseen muista markkinoilla olevista tuotteista.

SEINÄTIKKAAT

Nousu katolle sujuu varmoin askelin, kun talotikkaat ovat vankat ja määräysten mukaiset. Talotikas pitää asentaa siten, että ylin askelma sijaitsee 100 mm:n tarkkuudella räystään reunan tai muun nousutason kanssa samassa linjassa. Alimman askelman on oltava n. 1000 – 1200 mm:n korkeudella maasta. Ylin jalkapari kiinnitetään mahdollisimman lähelle räystästä, mieluimmin tikkaiden ensimmäiseen askelväliin.

Kun tikkaissa käytetään pitkiä, yli 500 mm:n seinäjalkoja, on ne tuettava räystäsrakenteisiin. Tikkaan etäisyys seinästä voidaan valita 100 mm:n tarkkuudella välillä 200 – 1500 mm. Koska tikkaat kiinnitetään aina talon runkorakenteisiin, pitäisi kiinnityskohdat varata jo runkotöiden yhteydessä.Talotikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai sen yli, on varustettava turvavyön kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Talotikkaat, joiden nousukorkeus on 8 m tai sen yli, on varustettava turvavyön kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Varmennustodistus VTT-VA-00001-18

Orima®-seinätikkaille on myönnetty varmennustodistus VTT-VA-00001-18. VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus osoittaa, että Oriman seinätikkaat ovat ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden “Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot” eli Suomen lainsäädännön mukaiset.

HÄTÄPOISTUMISTIETIKKAAT

Kun talosta on poistuttava muuta kautta kuin ovesta, tarvitaan etenkin ylempien kerrosten ikkunoiden yhteyteen turvatikkaat hätäpoistumista varten. Rakennusmääräysten osan F2 mukaan pientaloissa on oltava hätäpoistumistien tikkaat, jos asutun huoneen ikkuna on yli 3500 mm:n korkeudella maan pinnasta. Luonnollisesti hätäpoistumistietikkaat kannattaa asentaa myös alempanakin sijaitsevien ikkunoiden alle, jotta perheen pienimmätkin pääsevät turvallisesti pelastautumaan hätätilanteessa.
Moduulitikkaista saa helposti koottua tukevat hätäpoistumistien tikkaat käyttämällä juuri tähän tarkoitukseen valmistettuja kiinnitysosia. Tarvittaessa ikkunan alle voidaan asentaa myös sivusiirtymät tikkaille pääsyä helpottamaan.

Hätäpoistuimistietikkaista käytetään usein myös nimityksiä turvatikas ja palotikas, niiden tehtävä on kuitenkin sama.

Rakennuksen katolle johtavilta seinätikkailta tai kattoluukulta pitää olla turvallinen kulku puhdistettavan piipun tai tuuletusputkien luokse. Orima-moduulitikkaista voidaan koota turvallinen ja tukeva lapetikas, joka kiinnittyy helposti katon alusrakenteisiin erityisillä kiinnitysosilla. Lapetikkaan pitää aina olla kiinteästi kattoon asennettu.

Yli kaksikerroksisten rakennusten lapetikkaat täytyy olla CE- vaatimusten mukaiset luokka 2. tikkaat jotka kestävät turvaköyden varaan putovan henkilön painon.